Domov

DD a DSS pre dospelých v Seredi poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov dostatočne nerieši hmotnú núdzu alebo sociálnu núdzu občana a poskytuje starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Do funkcie ho ustanovuje predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Riaditeľ riadi činnnosť domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých v súlade so zriaďovacou listinou, zodpovedá za jeho činosť zriaďovateľovi.

Riaditeľ vydá po súhlase ziaďovateľa organizačný poriadok organizácie.

DD a DSS pre dospelých v Seredi je rozpočtová organizácia vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku zapojená rozpočtom, hospodári samostatne a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

VÚC – Trnavský samosprávny kraj, ktorý vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa, garantuje kontroluje jeho činnosť.

DD A DSS pre dospelých v Seredi je zriadený na dobu neurčitú. Ostatné činnosti a právne vzťahy zriaďovacou listinou výslovne neupravené sa riadia všeobecne platnými pravnými predpismi.

 

Informácie o zariadení

Náš DD a DSS bol daný do prevádzky v auguste 1972. Prvým riaditeľom sa stal p. Ján Horváth, ktorý tu pôsobil v období 1972-1979.

Počas  pôsobenia Doroty Burianovej sa v DD zriadilo oddelenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom, s kapacitou 40 miest. Od roku 2002 sa zariadenie pretransformovalo na DD a DSS pre dospelých s kapacitou 125 klientov a to v 85 DD a 40 v DSS. Zriaďovateľom sa stal Trnavský samosprávny kraj.

V DD a DSS je 58 zamestnancov, ktorí pracujú na jednotlivých úsekoch a zabezpečujú plynulý chod prevádzky zariadenia.

Technicko – hospodársky..  6 pracovníkov

Zdravotnícky.- . 21

Sociálno-terapeutický - 8 pracovníkov

Stravovací - 8 prac.

Údržba - 2 prac.

Práčovňa – 3 pracovníci

Upratovanie - 6 pracovníkov

Ochrana objektu ...4 pracov.